Regulamin udziału w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych
 oraz Kursach Nauczycielskich.

Aga Bera zasady udziału w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych oraz Kursach Nauczycielskich.

Dzień dobry! Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych i Kursach Nauczycielskich prowadzonych przez Aga Bera.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, obowiązują postanowienia Regulaminu Aga Bera oraz Sat Nam Klub dostępnego na stronie: https://agabera.com/regulamin-sklepu-internetowego/ 

Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres pomoc@agabera.com.

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 1 października 2023.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warsztaty i Wyjazdy Jogowe to zajęcia prowadzone w formacie stacjonarnym, w czasie których Uczestnicy nabywają praktycznej wiedzy w zakresie technik jogi kundalini.
2. Warsztaty to kilkugodzinne zajęcia, które odbywają się w ciągu jednego dnia, w miejscu wskazanym przez Aga Bera. Aga Bera nie zapewnia dojazdu do miejsca prowadzenia Warsztatu.
3. Wyjazdy Jogowe to zajęcia, które odbywają się w miejscu wskazanym przez Aga Bera, według ustalonego, kilkudniowego harmonogramu. Szczegółowe informacje dotyczące
4. Wyjazdów Jogowych są każdorazowo publikowane po ich ustaleniu w ofertach Wyjazdów Jogowych na stronie https://agabera.com/.
5. Kurs Nauczycielski (dalej także jako: Kurs/y) to kurs dla osób, które pragną jeszcze głębiej poznać technikę Yoga Kundalini. Oferowane przez nas Kursy Nauczycielskie to:

  1. Kurs Nauczycielski Jogi Kundalini,
  2. Kurs Nauczycielski Joga w ciąży i Mama Baby Joga.

1. Kurs prowadzony jest w grupach. Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest obowiązkowy egzamin, po którego zdaniu otrzymujesz Certyfikat Nauczyciela Yogi Yoga Alliance, uznawany na całym świecie (https://www.yogaalliance.org/) . Szczegółowe informacje dotyczące Kursów znajdują się na stronie internetowej: https://kursnauczycielskijogi.pl/.
2. Kursy odbywają się hybrydowo w ramach modułów (części) prowadzonych stacjonarnie i poprzez zdalne połączenie (treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej).
3. W przypadku organizacji Wyjazdów Jogowych, dojazd i zakwaterowanie Uczestników odbywają się we własnym zakresie. W szczególności Aga Bera nie zawiera umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przewozu pasażerów, zakwaterowania, wynajmu pojazdów samochodowych silnikowych lub innych pojazdów silnikowych lub innych usług świadczonych w czasie podróży, nie pośredniczy w zawieraniu tych umów pomiędzy wymienionymi podmiotami a Uczestnikami Wyjazdu Jogowego.

§2 Zasady udziału

1. Podstawą udziału w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych oraz Kursach Nauczycielskich jest złożenie zamówienia przez uczestnika i zawarcia umowy z przyjmującą zlecenie – Aga Bera sp. z o.o. (Aga Bera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, Sokołów 8, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, KRS: 0001009336, dalej: „Aga Bera”). Szczegółowe warunki i przedmiot świadczenia określone są każdorazowo w ofercie odnoszącej się do konkretnych Warsztatów, Wyjazdów Jogowych lub Kursów, w umowie oraz w Regulaminie „Aga Bera oraz Sat Nam Klub” (dalej: „Regulamin”) dostępnym pod adresem: https://agabera.com/regulamin-sklepu-internetowego/.
2. Aga Bera, organizująca i prowadząca Warsztaty, Wyjazdy Jogowe oraz Kursy Nauczycielskie jest równocześnie podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://agabera.com/polityka-prywatnosci/.
3. Umowa na zakup Warsztatu, Wyjazdu Jogowego lub Kursu stanowi umowę o świadczenie usług na czas oznaczony, której przedmiotem jest dostępne w sklepie internetowym Aga Bera miejsce na Kursie, w Warsztatach lub Wyjeździe Jogowym, w trakcie których Aga Bera świadczy na rzecz uczestnika usługi edukacyjne w formie jednorazowego Warsztatu, Wyjazdu Jogowego Kursu Nauczycielskiego z ustalonym harmonogramem zajęć. Terminem zakończenia danej umowy jest moment zakończenia danych Warsztatów, Kursów lub Wyjazdów Jogowych, z uwzględnieniem ewentualnej zmiany terminów zajęć zgodnie z niniejszymi zasadami lub Regulaminem.
4. Zawarcie umowy o zakupie uczestnictwa w Kursie, Wyjeździe Jogowym, Warsztatach między uczestnikiem a Aga Bera, następuje po uprzednim złożeniu przez Uczestnika Zamówienia przy pomocy formularza dostępnego w sklepie internetowym Aga Bera zgodnie z pkt. 5 poniżej.
5. W celu złożenia zamówienia na Warsztaty, Wyjazd Jogowy lub Kurs uczestnik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka usługi; wybór rodzaju płatności; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
6. Po złożeniu zamówienia Aga Bera niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, jednocześnie przyjmując zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje w formie przesłania przez Aga Bera, do Uczestnika wiadomości poprzez pocztę elektroniczną e-mail, na adres uczestnika podany przez niego w trakcie składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenia Aga Bera o otrzymaniu zamówienia oraz o jego przyjęciu do realizacji i potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa sprzedaży między uczestnikiem a Aga Bera zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez uczestnika powyższej wiadomości e-mail oraz otrzymania zapłaty przez Aga Bera. W przypadku płatności ratalnej za Warsztaty lub Kursy umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez nas pierwszej raty, a w przypadku Wyjazdów Jogowych – w chwili otrzymania przez nas zadatku.
7. Aga Bera zobowiązuje się do przeprowadzenia Warsztatów, Wyjazdów Jogowych i Kursów w terminach wskazanych w dotyczących ich ofertach.
8. Kto może uczestniczyć w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych i Kursach? Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Po Twojej stronie leży obowiązek zapewnienia wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie wymagane są dla osoby małoletniej w ramach zagranicznych Wyjazdów Jogowych.
9. W Warsztatach, Wyjazdach Jogowych oraz Kursach nie powinny brać udziału osoby z przeciwwskazaniami natury medycznej. Rejestracja oznacza deklarację braku przeciwwskazań do uczestnictwa w nich.
10. Rejestracja i udział w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych lub Kursach (złożenie zamówienia) odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie z tym zastrzeżeniem, że dla Kursów Nauczycielskich płatnych ratalnie będzie to moment opisany w § 3 ust. 4 poniżej.
11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na uczestniczenie w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych lub Kursach Nauczycielskich oraz z akceptacją treści niniejszych zasad udziału w warsztatach i kursach, jak również treści Regulaminu.

§3 Cena i płatność

1. Wynagrodzenie Aga Bera za świadczenie usług Warsztatów, Wyjazdów Jogowych lub Kursów jest określone przy każdym z dostępnych zajęć oferowanych w sklepie internetowym Aga Bera. Skorzystanie z odpłatnej usługi świadczonej przez Aga Bera przewiduje wyraźne potwierdzenie, że jej realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty podczas zamawiania Warsztatu, Wyjazdu Jogowego lub Kursu.
2. Ceny zamieszczone w sklepie internetowym mogą być podane w polskich złotych lub w walucie obcej i są cenami brutto.
3. W przypadku ceny podanej w walucie obcej, zapłata następuje wyłącznie w tej walucie, czyli nie ma możliwości przeliczania jej na złotówki (klauzula efektywnej zapłaty).
4. Możliwa jest także sprzedaż usługi na raty – w takim przypadku stajesz się właścicielem Kursu, Wyjazdu Jogowego lub Warsztatu już w momencie zawarcia umowy (otrzymasz ode mnie potwierdzenie nabycia usługi, którego okazanie upoważnia Cię do udziału w nim, a Ty zobowiązujesz się do odebrania Kursu oraz zapłacenia pełnej ceny w ratach).
5. W przypadku płatności na raty, pierwsza rata płatna jest w chwili składania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza płatna część ceny za Wyjazd Jogowy jest uważana za zadatek, a pozostałe części za raty.
6. Zadatek na Wyjazd Jogowy ma to znaczenie, że w przypadku zgłoszenia braku możliwości skorzystania przez Ciebie z wyjazdu po upływie przysługującego Ci 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy lub braku wskazania osoby trzeciej, zadatek jest bezzwrotny.
7. Aby kupić usługę na raty wystarczy wybrać opcję „raty” podczas zamawiania kursu w sklepie internetowym Aga Bera.

§4 Zmiana uczestnika Warsztatów, Wyjazdu Jogowego lub Kursów Nauczycielskich

1. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w zakupionych Warsztatach, Wyjazdach Jogowych lub Kursach powiadom nas o tym mailowo wskazując osobę trzecią, która wykorzysta dany Warsztat, Wyjazd Jogowy lub Kurs.
2. Osoba, która będzie brać udział w zajęciach zamiast Ciebie, przed rozpoczęciem udziału musi dostarczyć nam oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia oraz niniejszych zasad (oraz Regulaminu).
3. Pamiętaj, że to Ty jesteś zobowiązany do przekazania osobie trzeciej wszystkich informacji oraz danych (np. linków do stron internetowych) w celu prawidłowego wykorzystania przez nią danego Warsztatu, Wyjazdu Jogowego lub Kursu, chyba że powiadomimy Cię, że dane informacje dostarcza Aga Bera – wówczas musisz jedynie dostarczyć nam dane kontaktowe do osoby trzeciej.
4. W przypadku zmiany Uczestnika w sposób opisany w niniejszym paragrafie, sam rozliczasz się z osobą trzecią z tytułu płatności za Warsztaty, Wyjazd Jogowy lub Kurs – nie dokonujemy zwrotu uiszczonej ceny.

§5 Brak możliwości uczestniczenia w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych oraz Kursach

1. Pamiętaj również o przysługującym Ci prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, które opisuje §9 Regulaminu Aga Bera oraz Sat Nam Klub dostępny na stronie internetowej: https://agabera.com/regulamin-sklepu-internetowego/.
2. Jeżeli nie zdążyłeś odstąpić od umowy w terminie 14 dni oraz nie zdołałeś znaleźć osoby, która wzięłaby w zamian za Ciebie udział w Warsztatach, Wyjeździe Jogowym lub Kursie, możesz zrezygnować z nich na poniższych zasadach.
3. Aby zrezygnować musisz poinformować nas o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy z ważnych przyczyn (np. choroba), z zachowaniem 2- tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązujesz wówczas umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia – poprzez pismo wysłane do nas pocztą elektroniczną na adres email: pomoc@agabera.com. Otrzymasz wówczas od nas w odpowiedzi wiadomość potwierdzającą odbiór Twojej rezygnacji).
4. Jeżeli informację o Twojej rezygnacji (wypowiedzeniu umowy) prześlesz nam najpóźniej do końca 62 dnia kalendarzowego przed datą rozpoczęcia Warsztatu, Wyjazdu Jogowego lub Kursu (liczy się data odebrania przez nas oświadczenia) – zwrócimy Ci wówczas 90% zapłaconej Ceny z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Wyjazdu Jogowego 90% dotyczy Ceny pomniejszonej o bezzwrotny zadatek.
5. Oczywiście Twoja rezygnacja zgodnie z pkt. 3 i 4 powyżej oznacza wówczas brak dostępu do usługi, której dotyczy oświadczenie oraz brak zwrotu 10% ceny (a w przypadku Wyjazdu Jogowego – brak zwrotu zadatku oraz 10% ceny pomniejszonej o zadatek).
6. Jeśli nie zdążysz wypowiedzieć umowy w powyższym terminie, niestety nie będziemy mieć już możliwości zwrotu żadnej części ceny.

§6 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie Warsztatów, Wyjazdów Jogowych i Kursów

1. Aga Bera prowadzi Warsztaty, Wyjazdy Jogowe i Kursy zgodnie z zasadami sztuki, w przypadku Warsztatów, Wyjazdów lub Kursów stacjonarnych, dobierając dla nich miejsce spełniające do tego niezbędne warunki w zakresie komfortu i bezpieczeństwa uczestników.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad współżycia społecznego w trakcie Warsztatów, Wyjazdów Jogowych lub Kursów oraz zasad porządku obowiązujących w danym miejscu (zarówno w obiekcie, jak i przepisów obowiązujących w danym miejscu / lokalnych). W szczególności zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających, zachowania agresywne. W trakcie Warsztatów , Wyjazdów Jogowych i Kursów należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia. Prowadzący może poprosić Uczestnika o przerwę w zajęciach, odpoczynek, opuszczenie miejsca prowadzenia zajęć, jeśli są ku temu wskazania (w szczególności ze względu na bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad, przyjętą metodykę zajęć), a Uczestnik zobowiązuje się do zastosowania do poleceń prowadzącego. Prowadzący zajęcia jest uprawniony do niedopuszczenia do zajęć (obiektu w którym się odbywają) osób, które nie legitymują się tytułem uczestnictwa w nich.
3. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed Warsztatami, Wyjazdem Jogowym lub Kursem poinformować Aga Bera / osobę prowadzącą zajęcia, a jeśli do urazów (czy innych okoliczności stanowiących przeciwwskazania zdrowotne) dojdzie w trakcie zajęć – natychmiast po podjęciu wiedzy. Zajęcia odbywają się według reguł jogi – Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju oraz (jeśli jest używane) obuwia.

§7 Wizerunek, dokumentacja fotograficzna

1. Przebieg Warsztatów, Wyjazdów Jogowych i Kursów może zostać utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Warsztatach, Wyjazdach Jogowych i Kursach jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Aga Bera w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z daną usługą i ogólnie działalnością Aga Bera (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). 2. Aga Bera przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Warsztatach, Wyjeździe Jogowym lub Kursach, akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika zajęć. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Aga Bera, która zobowiązana jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.
3. Jeżeli w związku z rejestracją na Warsztaty lub Kursy, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z Warsztatami, Wyjazdem Jogowym lub Kursem, Uczestnik przekaże Aga Bera jakiekolwiek materiały np. fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie – Aga Bera do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących o Warsztatach, Wyjazdach Jogowych lub Kursach i utrwalania lub monitoringu przebiegu zajęć. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

§8 Odpowiedzialność

Aga Bera nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywają się Warsztaty, Wyjazdy Jogowe lub Kursy, chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione wyłącznie przez Aga Bera lub Aga Bera zobowiązała się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu.

§9 Autorski charakter Warsztatów, Wyjazdów Jogowych i Kursów, zakaz cesji, możliwość zamawiania w formie prezentów

1. Warsztaty, Wyjazdy Jogowe oraz Kursy mają charakter autorski.
2. Aga Bera zobowiązuje się do nieprzenoszenia praw i obowiązków z tytułu umowy (rejestracji na Warsztaty, Wyjazd Jogowy lub Kurs) na podmioty trzecie bez zgody Uczestnika.
3. Uczestnik natomiast może dokonać cesji na osobę trzecią lub też możliwe jest nabycie prawa do Warsztatów, Wyjazdów Jogowych lub Kursów na rzecz osoby trzeciej (prezent), pod warunkiem, że ta osoba potwierdzi niezwłocznie swój udział w nich. Dokonujący (pre-) rezerwacji na rzecz osoby trzeciej zobowiązuje się do współpracy i uzyskania niezbędnych zgód od osoby trzeciej (np. obdarowanego), w tym w szczególności akceptacji szczegółowych warunków i zasad usługi określonych w ofercie widniejącej na naszej stronie internetowej, niniejszych zasad oraz Regulaminu.

§10 Odwołanie usługi przez Aga Bera

1. W przypadku choroby osoby prowadzącej Warsztaty lub Kurs lub innych przyczyn niezależnych, za które Aga Bera nie ponosi odpowiedzialności, Aga Bera zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, za zgodą co najmniej połowy uczestników.
2. W przypadku braku zgody większości uczestników zajęć na zastępstwo, Aga Bera zapewni Uczestnikowi możliwości przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie lub zwrot ceny na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku Kursu, Aga Bera zwraca część ceny z pominięciem modułów, w których Uczestnik brał już udział (uznaje się wówczas, że cena Kursu podzielona jest na tyle równych części, ile modułów dany Kurs obejmuje).

§11 Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację Aga Bera drogą elektroniczną, dotyczącą sposobu złożenia zamówienia i jakości Usługę Warsztatów lub Kursów, na adres e-mail: pomoc@agabera.com lub korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Aga Bera sp. z o.o., Sokołów 8, 62-070 Dopiewo. mail: pomoc@agabera.com. W przypadku złożenia reklamacji tradycyjną pocztą, będziemy Ci wdzięczni za powiadomienie nas o tym mailowo.
2. Aga Bera ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego od razu po jego otrzymaniu i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Jeżeli Aga Bera nie odniesie się do zgłoszenia w powyższym terminie, uważa się, że żądanie Uczestnika zostało uznane za uzasadnione.
4. Aga Bera wyśle Uczestnikowi informację o rozpatrzeniu reklamacji, w formie pisemnie na wskazany przez Uczestnika adres lub, jeżeli wyrazisz taki wniosek – w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. Aga Bera wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z Usługę Warsztatów lub Kursów oferowanych w sklepie internetowym Aga Bera, na drodze postępowania mediacyjnego. Wszystkie szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
6. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, i zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
7. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.